Thăng Cấp Hộ Thân Phù


• Gặp NPC Thiên Trúc Thần Tăng tại Tương Dương để nâng cấp hộ thân phù. Nâng cấp hộ thân phù cần tụ linh châu (săn boss, quay thông..), tiền đồng
• Ngoài ra có thể nâng lên chế tạo Thần Long Phù. Nguyên liệu cần: 1 thánh long phù đã khảm 5 xá lợi loại 10, tụ linh châu, tiền đồng. Thần Long Phù có tác dụng + 15 cấp tất cả võ công